Privacy Policy

In dit Privacy statement willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via de website. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Recruitment Marketeers houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit betekent in ieder geval dat: 

 • Wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy statement;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Indien u na het doornemen van ons Privacy statement, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Contactgegevens:
Recruitment Marketeers
Energieplein 8
2031 TC Haarlem
Tel: +31(0)23 205 2248
E-mail: info@recruitment-marketeers.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS
Uw persoonsgegevens worden door Recruitment Marketeers verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Om (contact)aanvragen via de website te beantwoorden;
 • Het versturen van verdere informatie wanneer u daartoe een verzoek doet;
 • Het beveiligen van onze website;
 • U adequaat te kunnen toelaten tot de dienstverlening van
 • Recruitment Marketeers die u zelf heeft aangevraagd;
 • U te informeren over verdere dienstverlening van Recruitment Marketeers, indien dit van toepassing is;
 • Inzicht te krijgen in het gebruik van de dienstverlening en deze dienstverlening te optimaliseren en eventueel te personaliseren;
 • De relatie tussen u en Recruitment Marketeers te beheren, waaronder het correct verwerken van wijzigingen in uw persoonsgegevens.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Bedrijfsnaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Ip adres.

VERSTREKKING AAN DERDEN
De gegevens die u aan ons verstrekt kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hieronder beschreven doeleinden;

 • Het verzorgen van de beveiliging op onze website, dit doen we via de Blogvault plugin waarnaar IP adressen worden verstuurd. De IP adressen worden niet langdurig opgeslagen maar worden door Blogvault gebruikt om de firewall goed te laten werken.
 • Met leveranciers van Recruitment Marketeers. Recruitment Marketeers kan informatie over gebruikers doorgeven aan leveranciers van wie wij gebruik maken om de dienstverlening te realiseren. Als dat het geval is dan sluiten wij schriftelijke overeenkomsten met leveranciers die namens Recruitment Marketeers persoonsgegevens verwerken. Hierin worden passende verplichtingen vastgelegd om de beveiliging van deze gegevens te waarborgen.
 • Het beheren van ons klantenbestand in een CRM (customer relationship management) systeem. Wij beheren contactgegevens van klanten en prospects in een centraal CRM. Hiervoor maken we gebruik van Hubspot.

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan partijen waarmee we een verwerkers overeenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN
Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

BEWAARTERMIJN
Recruitment Marketeers bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

BEVEILIGING
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens Recruitment Marketeers van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoord op al onze systemen;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT UW GEGEVENS
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens.